حضور عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس لستان مازندران در جلسه استانداری مازندران  با حضور آقای دکتر سلیلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران و مدیران انجمنهایی که در حوزه سلامت فعالیت میکنند.

این جلسه در تاریخ 10 آبان ماه 1402 برگزار شد.

جلسه استانداری با حضور دکتر سلیلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران

جلسه استانداری با حضور دکتر سلیلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران

جلسه استانداری با حضور دکتر سلیلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران

جلسه استانداری با حضور دکتر سلیلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران