جلسه سید عسگری عمادی - مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - با سرکار خانم دکتر بریمانی مدیر کل محترم بهزیستی استان مازندران و معاون توانبخشی ایشان در تاریخ 1 آبان ماه 1402.

در این جلسه راجع به مسائل و مشکلات بیماران انجمن در حوزه کاری آن اداره گفتگو شد.

سید عسگری عمادی و سرکار خانم دکتر بریمانی