• جناب دکتر محمود عابدینی : رئیس هیأت مدیره
  • جناب دکتر محمد پنبه چی : نایب رئیس هیأت مدیره
  • سرکار خانم مهین ایوبی : مدیر عامل
  • جناب مهران عمادی اروجی : خزانه دار
  • سرکار خانم نرگس نجاتی جوارمی : عضو هیأت مدیره
  • جناب اقای هدایت فلاح نژاد : بازرس اصلی
  • سرکار خانم آزیتا رودگر منش : بازرس علی البدل