• جناب دکتر محمود عابدینی : رئیس هیأت مدیره
  • جناب دکتر رضا حبیبی ساروی : نایب رئیس هیأت مدیره
  • جناب آقای محمدرضا غلامی : مدیر عامل
  • سرکار خانم مهین ایوبی : خزانه دار
  • سرکار خانم عطیه غلامرضائی : عضو هیأت مدیره
  • جناب اقای هدایت فلاح نژاد : بازرس اصلی
  • جناب اقای دکتر علی یزدان پناه : بازرس علی البدل