• جناب دکتر محمود عابدینی : رئیس هیأت مدیره
  • سرکار خانم دکتر اشرف زروانی : نایب رئیس هیأت مدیره
  • سرکار خانم عطیه غلامرضائی : مدیر عامل
  • سرکار خانم مهین ایوبی : خزانه دار
  • جناب اقای منوچهر کریمی : روابط عمومی
  • جناب دکتر ابراهیم خوش نما : بازرس اصلی
  • سرکار خانم مریم حامدی : بازرس علی البدل