• جناب دکتر محمود عابدینی : رئیس هیأت مدیره
  • سرکار خانم دکتر اشرف زروانی : نایب رئیس هیأت مدیره
  • سرکار خانم عطیه غلامرضائی : مدیر عامل
  • جناب دکتر رضا حبیبی ساروی : خزانه دار
  • جناب اقای علی افشین : عضو هیأت مدیره
  • سرکار خانم محبوبه امیریان : بازرس اصلی