1. جناب دکتر محمود عابدینی رئیس هیئت مدیره انجمن
2. جناب دکتر رضا حبیبی ساروی نائب رئیس هیئت مدیره
3. خانم مهین ایوبی عضو هیئت مدیره
4. خانم نرگس نجاتی منشی  هیئت مدیره
5. جناب هدایت فلاح نژاد خزانه دار
6. خانم دکتر زهرا نظری عضو هیئت مدیره
7. جناب علیرضا فلاح نژاد رستمی عضو هیئت مدیره
8. جناب سید عسگری عمادی مدیر عامل

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره

  • خانم دکتر مطهره خردمند
  • جناب رحمت ا... حسن پور

 

بازرس اصلی و علی البدل

  • جناب مهدی گنجیان (بازرس اصلی)
  • مصطفی بادله (بازرس علی البدل)