• جناب دکتر محمود عابدینی : رئیس هیأت مدیره
  • جناب دکتر رضا حبیبی ساروی : نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
  • سرکار خانم عطیه غلامرضائی : خزانه دار
  • سرکار خانم شیده خوانساری : منشی
  • جناب اقای محمدرضا خاکپور : عضو هیأت مدیره