• تشكيل پرونده 43 بيمار جديد در سه ماهه دوم سا ل 92 و ارسال پرونده آنان به خدمات درماني جهت ثبت نام كارت هوشمند.
  • انجام کار تحقیقاتی توسط دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی بالینی در رابطه با باورهای فراشناخت و سبکهای مقابله با رو تاب آوران به بیماران ام اس
  • برگزاری همایش توسط شرکت مرک سرنو (ربیف) در رابطه با ام اس و درمان ام اس با سلولهای بنیادی با حضور پزشکان مغزو اعصاب درهتل بادله ساری در تاریخ 92/4/6
  • انجام کار تحقیقاتی توسط دانشجویان دندانپزشکی با عنوان بررسی ارتباط مواد پرکردگی حاوی جیوه و بیماری ام اس بر روی تعدادی از بیماران ام اس
  • تماس با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجمن ام اس ایران، اسنادپزشکی قائمشهر، در رابطه با ثبت نام بیماران جهت یارانه دارو
  • دادن اس ام اس به بیماران مازندران جهت ثبت نام یارانه داروئی که دولت اعلام نموده بود.
  • پارسال نامه به رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونت غذا و دارو دانشگاه، استاندار مازندران، معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، مدیر کل امور اجتماعی استانداری در رابطه با گرانی داروهای اینترفرون.