مقاله آقای دکتر رضا حبیبی ساروی، نایب رییس هیأت مدیره و مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن ام اس مازندران در همایش ام اس 2016 آمریکای شمالی Actrims پذیرفته شد و همچنین برنده جایزه 600 دلاری آموزشی محققان جوان گردید. مقاله فوق الذکر با عنوان

Multiple Sclerosis and Disaster. On occasion of the International Day for Disaster Reduction in 2013: disability and disaster.

که به موضوع آسیب پذیری بیماران ام اس در بلایا و حوادث پرداخته است به عنوان یکی از چند مقاله ویژه پذیرش گردیده است. متن نامه پذیرش

 

Abstract Outcome Notification – Poster Exhibition
ACTRIMS Forum 2016
New Orleans, Louisiana USA, February 18-20, 2016
Dear Reza HabibiSaravi,
On behalf of the ACTRIMS Forum 2016 Program Committee, we are pleased to inform you that your abstract , entitled Multiple Sclerosis and Disaster. On occasion of the International Day for Disaster Reduction in 2013: disability and disaster. has been selected for presentation as a poster display at the ACTRIMS Forum 2016, to be held in New Orleans, Louisiana, USA, February 18-20, 2016.
 

متن نامه برنده شدن گرانت آموزشی

November 24, 2015

Dear Reza HabibiSaravi,

On behalf of the ACTRIMS Forum 2016 Program Committee, we are pleased to let you know that you have been awarded an Educational Grant to attend the ACTRIMS Forum 2016, on February 18-20, 2016 at the Hyatt Regency New Orleans, New Orleans, Louisiana, USA. Congratulations!

This decision was made based on the fact that your submission 049 - Multiple Sclerosis and Disaster. On occasion of the International Day for Disaster Reduction in 2013: disability and disaster. indicated that you are a young investigator and you applied for an Educational Grant. 

The Educational Grant includes the following:

  1. Complimentary Conference registration to the ACTRIMS Forum 2016
  2. $600.00 USD Award for use in travel to the meeting