دیدار مدیرعامل انجمن ام اس مازندران - سید عسگری عمادی - با آقای دکتر میرزایی - مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مازندران - جهت بررسی و پیگیری بعضی از مسائل مربوطه و همکاری های دوجانبه فیمابین انجمن ام اس و بیمه سلامت استان در تاریخ 1 دی ماه 1400