جلسه مدیران بیماران خاص استان با جناب آقای دکتر میرزایی - مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران - و معاونینش بابت حمایت صندوق بیمه سلامت از بیماران خاص مورخه 29 آذر ماه 1401

جلسه مدیران بیماران خاص با مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران - آذر 1401

جلسه مدیران بیماران خاص با مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران - آذر 1401

جلسه مدیران بیماران خاص با مدیرکل بیمه سلامت استان مازندران - آذر 1401