جلسه مدیرعامل انجمن -سید عسگری عمادی- با معاونت محترم داوطلبان و معاونت محترم درمان هلال احمر استان مازندران (آقایان دکتر لموکی و دکتر سید صالحی) در تاریخ 9 اردیبهشت 1400.

در پایان با امضای تفاهم نامه مقرر گردید در زمینه های مختلف همکاری فیمابین انجمن ام اس مازندران و هلال احمر صورت گیرد که از جمله می توان به استفاده بیماران از مراکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در شهرهای مربوطه، اشاره کرد.

ضمناً آن دسته از بیمارانی که نیازمند خدمات فیزیوتراپی هستند، با کسب نامه از انجمن می توانند از تخفیف بسیار ویژه مراکز درمانی و توانبخشی هلال احمر که در ادامه آدرس و شماره تلفن آنها عنوان شده است، استفاده نمایند.