اختلاف معنی دار در غلضت سدیم کورتیکال

مطالعه ای بسیار جالب که در انگلستان بر روی 27 نفر فرد سالم در مقایسه با 27 بیمار ام اس نوع عود -بهبود ، 23بیمار ام اس نوع پیش رونده ثانویه و 20 بیمار ام اس نوع پیش رونده اولیه صورت پذیرفت اختلاف معنی داری در غلضت سدیم کورتیکال در تمام زیرگروه های ام اس نسبت به گروه کنترل  مشاهده گردید. افزایش غلضت سدیم در نوع پیش رونده ثانویه و در افراد دارای ناتوانی بیشتر بوده است

لینک منبع


اشتراک در RSS - سدیم کورتیکال